Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Landbouw, Water en Voedsel

Landbouw, Water en Voedsel

Nederland is toonaangevend op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel, en beschikt over een enorm kennis- en innovatiepotentieel. Dat moet ook, want we staan voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen binnen deze thema’s. Dit vraagt om nieuwe verbindingen en werkwijzen in de hele productieketen, die in balans zijn met de omgeving. Innovaties met behulp van ICT-sleuteltechnieken spelen hierbij een essentiële rol.

In de afgelopen decennia lag de nadruk op het gebied van voedselproductie en -verwerking vooral op kostenverlaging en productieverhoging. Dit leidde niet alleen tot lage marges voor de sector, maar ook tot een hoge druk op de leefomgeving en een afname van de biodiversiteit. Er moet meer gewerkt worden binnen de draagkracht van natuur, klimaat, water en bodem en dierengezondheid (one health) en welzijn om de belangrijkste uitdagingen voor Landbouw, Water en Voedsel te kunnen adresseren. Dit vereist samenwerking tussen alle betrokken partijen, maar ook tussen de verschillende topsectoren.

We moeten nieuwe werkwijzen en verbindingen realiseren in de hele productieketen, die in balans zijn met de omgeving. Tegelijkertijd moeten ondernemers voldoende inkomen kunnen genereren zonder de voedselvoorzieningen in gevaar te brengen. Bovendien moeten negatieve effecten voor de leefomgeving of ecosystemen elders in de wereld worden vermeden. Naast de landbouw zal ook het landelijk en bebouwd gebied ingrijpend moeten veranderen.

Het gebruik van land, bodem en water in ons land moet beter op elkaar worden afgestemd. Hierbij lopen we steeds vaker tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Klimaatverandering leidt tot een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, en meer wateroverlast of juist extreme droogte. Ook de beschikbaarheid van voldoende (drink)water is niet langer vanzelfsprekend. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan (spoor)wegen. Ook de Noordzee, de Cariben en andere grote wateren lijden onder de groeiende spanning tussen de gezondheid van het ecosysteem en de steeds grotere vraag naar duurzame energie, winning van (bouw)grondstoffen, scheepvaart en voedselvoorziening via visserij.

Precisielandbouw

Met precisielandbouw weet de boer precies waar welk gewas iets teveel of te weinig van heeft. Deze ontwikkeling is niet mogelijk zonder ICT-innovaties en ontwikkelingen op het gebied van Big Data, Mobiele communicatie en Artificiële Intelligentie.

Centrale missie Landbouw, Water en Voedsel

De grote uitdagingen vragen om een vernieuwing van de kennis- en innovatieagenda die aansluit bij de centrale missie voor Landbouw, Water en Voedsel. De centrale missie luidt: een veerkrachtige natuur en een robuust water- en bodemsysteem die sturend zijn, zowel in de bebouwde omgeving als in een vitaal landelijk gebied, waarin de landbouw – in al haar verscheidenheid – één van de economische dragers is.

In Nederland betalen consumenten een eerlijke prijs voor gezonde en duurzame producten en is er voldoende schoon (drink)water beschikbaar voor alle gebruikers. Nederland is klimaatbestendig ingericht en weerbaar tegen hoog water. In de ondergrond zijn gebruiksfuncties op elkaar afgestemd. Gezonde en biodiverse zeeën en oceanen dragen bij aan onze voedselvoorziening, grondstoffenwinning en bieden ruimte aan het opwekken van duurzame energie.

Er is een zestal onderliggende missies gedefinieerd voor Landbouw, Water en Voedsel:

 • Veerkrachtige natuur en vitale bodem;
 • Duurzame land- en tuinbouw;
 • Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland;
 • Duurzaam en gewaardeerd voedsel, dat gezond, toegankelijk en veilig is;
 • Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote wateren;
 • Veilige en weerbare delta.

Actuele informatie

Hier leest u nieuws over de laatste trends en ontwikkelingen over de missies, de activiteiten, de innovatieagenda en sleuteltechnologieën die relevant zijn voor de Landbouw, Water en Voedsel. Daarnaast ziet u waar en wanneer er belangrijke bijeenkomsten zijn in dit vakgebied en bieden we u achtergrondverhalen, verslagen, analyses en interviews. Zo blijft u altijd up-to-date.

Nieuws

Kamerbrief herijkte missies van het missiegedreven...

1 juni 2023

Vooraankondiging: AI in landbouw, horticultuur, wa...

23 mei 2023
Bekijk al ons nieuws

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen of bijeenkomsten gepland voor dit onderwerp.

Bekijk de agenda

Cruciale rol voor ICT

Sleuteltechnologieën zoals AI, Data Science, data analytics and data spaces, Software technologies and Computing en Digital Connectivity Technologies kunnen helpen om te komen tot innovatieve oplossingen van bovenstaande missies. Verder kan er worden gedacht aan autonome robots, digital twins, sensoren, mens-computerinteractie, genoomtechnologie, bio-informatica en zaaizaadtechnologie. Sleuteltechnologieën zijn van belang binnen meerdere missies, waardoor missie-overschrijdende coördinatie voor de ontwikkeling van deze technologieën essentieel is om grote stappen te kunnen maken richting concrete toepassingen.

Voor veel van de genoemde missies is data-gebaseerde technologie beschikbaar. Een ‘masterplan’ ontbreekt vaak, waardoor het delen van kritische data en ketenoptimalisatie niet goed op gang komt. Het werken aan zo’n masterplan krijgt prioriteit. De Werkgroep landbouw & voeding (NLAIC) werkt samen op het gebied van Artificial Intelligence, bij Commit2Data (C2D) is er het Thema agrofood en op het gebied van blockchain wordt er samengewerkt aan toepassingen in de landbouw- en voedingsketen (DBC). Daarnaast wordt ICT ingezet voor monitoring en simulatie, bij precisielandbouw en het doen van betere voorspellingen over de beheersing van vraag en aanbod van water met behulp van data. Een voorbeeld van een lopend project is het ontwerp van membranen om nanodeeltjes uit water te kunnen verwijderen, of het optimaal delen van data in de agrifood-sector, waardoor gefundeerd beslissingen kunnen worden genomen voor teelt, verwerking en afzet.

Utopia: Universal Three-dimensiOnal Passport for process Individualization in Agriculture

Landbouwvoedingsmiddelen variëren van nature in hun gedetailleerde interne structuur. Om de vroege opsporing van gezondheidsrisico's als gevolg van besmetting of ziekten te vergemakkelijken, de rijpheid te voorspellen en de verspilling te minimaliseren, is het van cruciaal belang rekening te houden met de interne kenmerken van elk afzonderlijk product, aangezien deze de beoordeling van de productkwaliteit, de geïndividualiseerde verwerking van het product en de opsporing van schadelijke specimens mogelijk maken.

Bekijk het project

Nederland koploper

Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de rest van de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de nauwe samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden levert al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote, maatschappelijke uitdagingen op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel. De huidige uitdagingen vragen om nog meer samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alle betrokkenen zullen gezamenlijk moeten optrekken en investeren in kennisontwikkeling en innovatie. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Samenwerking levert kansen op waarmee Nederland ook in de toekomst de kraamkamer blijft van slimme oplossingen voor vraagstukken in deze sector.

Meer informatie

Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP's)
 • In 2030 is in de land- en tuinbouw het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen substantieel verminderd en worden alle eind- en restproducten zo hoog mogelijk verwaard. De emissies naar grond- en oppervlaktewater zijn tot nul gereduceerd. Ecologische omstandigheden en processen vormen het vertrekpunt voor voedselproductie waardoor biodiversiteit zich herstelt en de landbouw veerkrachtiger wordt.
 • Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water-robuust.
 • In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdient de boer een eerlijke prijs.
 • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld, ook na 2100, door het tijdig -op basis van klimaatscenario’s en knikpuntanalyses- nemen van toekomstbestendige en integrale maatregelen tegen beheersbare kosten.
Doelstellingen ICT-innovatie
 • Ketenoptimalisatie en ondersteuning van een sectoraal masterplan. Monitoring en simulatie van sectorale systemen.
 • Mogelijk maken van precisie landbouw. Modelleren en simuleren van onderlinge afhankelijkheden in en effecten van voedselproductieketens.
 • Voorspelling ten behoeve van de beheersing van vraag en aanbod van water.
 • Inzicht relaties tussen voedsel en gezondheid. Tegengaan van verspilling.
 • Monitoring en voorspelling van dijken als kritische infrastructuur.
Benodigde ICT-technologieën
 • Systeemarchitectuur, big data en artificiële intelligentie binnen real-time regelsystemen en simulaties.
 • Systeemintegratie, hybride artificiële intelligentie, mens in-de-lus.
 • Blockchain, gestandaardiseerde data uitwisseling.
 • Systeemintegratie, artificiële intelligentie, blockchain.
 • Systeemintegratie en cybersecurity. Big data, artificiële intelligentie, blockchain.
 • Big data gedreven simulaties.
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies