Cookies

We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer informatie vinden over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen. - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud
Financiering en investeringen in digitalisering mkb

Financiering en investeringen in digitalisering mkb

Het Nederlandse mkb heeft de afgelopen jaren bewezen wendbaar te zijn. In de nasleep van de coronacrisis worden veel ondernemers nu echter ook nog geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sterk toegenomen inflatie. Het is daarom van belang dat ondernemers blijven investeren in verduurzaming, digitalisering en productiviteitsgroei. Hiervoor is toegang tot financiering noodzakelijk. 


In een Kamerbrief informeert Minister Adriaansens van MEZK over de toegang tot financiering en investeringen in digitalisering.

Gepubliceerd op 20 april 2023

Contactpersoon

Uit de Financieringsmonitor 2022 blijkt dat de toegang tot financiering is toegenomen. Dat is een positieve ontwikkeling. Toegang tot financiering is en blijft cruciaal, of het gaat om starten, groeien, vernieuwen of investeren in maatschappelijke transities. Daarom is het van belang om te zorgen dat deze toegang gewaarborgd blijft. Zeker gezien de uitdagingen waar ondernemers voor staan, kan de behoefte aan financiering toenemen.

Uit de Financieringsmonitor blijkt dat niet alle ondernemers met een financieringsbehoefte overgaan tot oriëntatie of een aanvraag. Het aanbod aan financiers is vergroot, maar ondernemers vinden het lastig om de juiste financier te vinden. Daarom heeft de minister een aantal mogelijkheden verkend om de toegang tot financiering verder te verbeteren.

Onderstaand vindt u een korte beschrijving van de 5 mogelijkheden die de minister daarbij heeft uitgewerkt.

Digitalisering

Om mkb-bedrijven te helpen bij digitalisering is in 2018 het programma Versnelling Digitalisering MKB gestart. Tot september 2022 zijn 1700 trajecten voltooid, ongeveer 5500 ondernemers intensief getraind en ruim 6000 studenten via verschillende projecten geholpen.

Binnen dit programma liep de pilot Mijn Digitale Zaak (MDZ) van 15 juni tot 1 december 2022. Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, MKB-Nederland, INretail, de KVK en RVO. Hiermee kunnen kleine mkb-bedrijven een subsidie aanvragen gericht op advies en/of aanschaf van technologie om hun basis voor digitalisering op orde te krijgen. Er is in totaal € 1,7 miljoen subsidie verstrekt aan 800 bedrijven. Vanwege dit succes en het belang van digitalisering voor het (brede) mkb wordt in het tweede kwartaal van 2023 deze subsidie met een bedrag van € 1 miljoen uitgevoerd. Hiervan kunnen naar schatting 400 ondernemers gebruik gaan maken.

Lees de Kamerbrief voor meer informatie

5 financieringsmogelijkheden voor het mkb

Ontwikkeling van een centrale hub voor financiering en advies

Uit gesprekken met ondernemers blijkt dat het lastig is de juiste financier of financieringsvorm te vinden. Ook geven zij aan dat dit slechts een deel van de uitdaging is. Sommige ondernemers zijn gebaat bij het aanscherpen van een businessplan, het vaststellen van hun werkelijke financieringsbehoefte of het indienen van een financieringsaanvraag. En waar de één al genoeg heeft aan informatie, zoekt de ander digitale hulpmiddelen of persoonlijke begeleiding.

Om de vindbaarheid van passende financiers en/of dienstverleners te vergroten en doorverwijzingen te bevorderen, wil de minister een centrale financieringshub ontwikkelen. Momenteel lopen er concrete gesprekken om Passend Financieren tot deze financieringshub door te ontwikkelen.

Kosten en baten van een kredietregister

Uit onderzoek en stakeholderconsultaties is onvoldoende gebleken dat een kredietregister de toegang tot mkb-financiering zal verbeteren. Daarom acht minister Adriaansens het in samenspraak met de minister van Financiën nu niet opportuun om een kredietregister op te richten.

BMKB-Groen & advies Comité voor Ondernemerschap ‘versterking eigen vermogen mkb’

Naast de klimaatambities hebben ondernemers de behoefte om te verduurzamen. De gestegen energieprijzen en bijkomende onzekerheid hebben de noodzaak van de BMKB-Groen vergroot. De regeling helpt om de toegang tot financiering voor verduurzamingsinvesteringen te vergroten. De BMKB-Groen is sinds eind 2022 beschikbaar.

In het advies ‘versterking eigen vermogen mkb’ stelt het Comité voor Ondernemerschap een fonds voor dat financiering in de vorm van quasi-equity zou verstrekken, ten behoeve van investeringen in productiviteitsgroei en/of transities als verduurzaming en digitalisering. De doelgroep voor wie dit product een oplossing biedt is nog niet duidelijk.


Momenteel stimuleert de minister de toegang tot kapitaal voor investeringen, onder andere in transities, al via de BMKB-Groen en de alternatieve markt middels het Dutch Alternative Credit Instrument (DACI). Zij wil monitoren hoe effectief deze recente instrumenten zijn en dan bezien of en waar aanvullende behoeften zijn.

Reflectie banken kredietverlening mkb & Quickscan mkb financiering

De minister heeft aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gevraagd te reflecteren op de kredietverlening aan het mkb. De banken spreken de ambitie uit een belangrijke financier voor het gehele mkb te willen blijven, ook specifiek in de ondersteuning van verduurzaming. Uit data van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat de drie grootbanken in alle kredietklassen van het mkb een belangrijke financier zijn, maar relatief minder kleine kredieten verstrekken.

Banken vervullen nog steeds een belangrijke rol in de diverser geworden financieringsmarkt. Het is van belang dat ondernemers die niet in aanmerking komen voor krediet, duidelijke feedback krijgen en worden doorverwezen. In de nieuwe Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB, die binnenkort in werking zal treden, worden deze uitgangspunten nader uitgewerkt.


Met de Financieringsmonitor was het beeld van de vraagzijde helder, maar minder van de aanbodzijde. Daarom heeft de minister een quickscan laten uitvoeren om de verschillende databronnen over financiering in kaart te brengen. Deze blijken niet goed aan te sluiten en bevatten nog veel witte vlekken.

Een belangrijke aanbeveling is om de rapportages over financiering te harmoniseren en te verbeteren.

Zelfregulering non-bancaire markt voor kortzakelijk krediet

Middels de Kamerbrief informeert minister Adriaansens namens de minister van Financiën over de opvolging van onderzoeken en stakeholdergesprekken over de non-bancaire zakelijke online kredietmarkt, specifiek voor krediet onder de € 100.000,- met een kortere looptijd dan een jaar.


Het is belangrijk dat kleine ondernemers bescherming krijgen wanneer zij zakelijk krediet afnemen. Momenteel lijkt wetgeving voor deze opkomende markt niet het gepaste middel om dit te bereiken. Het is goed dat marktpartijen zelf initiatief hebben genomen en de noodzaak zien om zich aan regels te binden ter bescherming van kredietnemers.

Regioscan Digitalisering

Als onderdeel van het programma Versnelling Digitalisering MKB heeft de minister samen met de provincies regionale initiatieven voor de digitalisering van het mkb geïnventariseerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd door Platform voor Talent en Techniek (PTvT) en Dialogic. Deze zogenoemde Regioscan Digitalisering brengt op een gestructureerde manier het regionale aanbod in kaart. Hieruit blijkt dat er in Nederland een rijk publiek-privaat ecosysteem is opgebouwd ter stimulering van digitalisering van het mkb. De verschillende initiatieven bereiken naar schatting 25% van het mkb.

Er is echter weinig data beschikbaar over de impact van de initiatieven. Daarnaast is het ecosysteem complex en voor ondernemers lastig te overzien. Om dit ecosysteem beter in te richten, bevelen PTvT en Dialogic aan om landelijk en regionaal beleidsvisies voor de digitalisering van het mkb te ontwerpen, op basis van betere afstemming van vraag en aanbod. Hierbij is het van belang dat er tussen landelijk en regionaal niveau meer afstemming en coördinatie plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk dat er meer data beschikbaar komt middels betere monitoring en evaluatie van de verschillende initiatieven. Dit kan gebruikt worden bij het beoordelen van nieuwe initiatieven. Provincies en Rijk onderschrijven deze adviezen en gaan hiermee aan de slag.

Smart Industry programma

Smart Industry programma bevordert digitalisering van de brede (maak)industrie. Het richt zich op verschillende geavanceerde digitale technologieën zoals robotisering en 3D printing. EZK draagt in totaal € 1,6 miljoen bij aan de nieuwe schaalsprongagenda voor de periode 2023-2025.

Een belangrijke ontwikkeling is de start van vijf Europese Digitale Innovatiehubs (EDIH’s) per begin 2023. EZK co-financiert deze EDIH’s met een totaalbedrag van € 10,67 miljoen tot 2025. Naar schatting kunnen de komende drie jaar ongeveer 3500 maakbedrijven worden bereikt en circa 1000 bedrijven daadwerkelijk worden ondersteund bij de toepassing van geavanceerde digitale technologieën.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies